Skip to main content

ThinkSystem SR860 V2 Dual-rotor Fan Module Upgrade Kit

SR860 V2 中安装的以下组件需要双转子风扇模块才能正常冷却。

  • PMEM
  • 3DS RDIMM
  • 型号名称以 HL 结尾的处理器
  • 165 瓦或更高功率的处理器

1 四个单风扇双转子模块

2 两个双风扇双转子模块

按照安装双转子风扇模块升级套件中的说明安装该选件套件。