Zum Hauptinhalt springen

ThinkSystem 2U E/x16/x16 PCIe G4 Riser1/2 Option Kit

Das Zusatzpaket enthält Folgendes:

ThinkSystem 2U E/x16/x16 PCIe G4 Riser1/2 Option Kit

1 E/x16/x16-Adapterkarte 1/2 Adapterkartenbaugruppe

  • 3 FH-Adapterrahmen (1)
  • Gen4 E/x16/x16-Adapterkarte (1)
  • M3.5-Schrauben (2)

2 Reihenfolgeaufkleber für PCIe-Steckplätze

  • Aufkleber PCIe 1–3 (1)
  • Aufkleber PCIe 4–6 (1)

Installation von Zusatzeinrichtungen