Zum Hauptinhalt springen

ThinkSystem 2U x16/x16/E PCIe G4 Riser1/2 Option Kit

Das Zusatzpaket enthält Folgendes:

ThinkSystem 2U x16/x16/E PCIe G4 Riser 1/2 option kit

1 x16/x16/E Adapterkarte 1/2 Adapterkartenbaugruppe

  • 3 FH-Adapterrahmen (1)
  • Gen4 x16/x16/E Adapterkarte (1)
  • M3.5-Schrauben (2)

2 Reihenfolgeaufkleber für PCIe-Steckplätze

  • Aufkleber PCIe 1–3 (1)
  • Aufkleber PCIe 4–6 (1)

Installation von Zusatzeinrichtungen