Skip to main content

ชุดแบ็คเพลน AnyBay 8 ช่องใส่ ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR650

ชุดแบ็คเพลน AnyBay 8 ช่องใส่ ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR650

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับชุดแบ็คเพลน AnyBay 8 ช่องใส่ ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR650

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 แบ็คเพลน AnyBay 8 ช่องใส่

2 ป้ายลำดับ HDD (NVMe 4-7)

3 ป้ายลำดับ HDD (NVMe 12-15)

4 สาย NVMe (แผงระบบไปยังแบ็คเพลนของ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 10x หรือ 2.5 นิ้ว 8x)

5 สาย NVMe (PCIe-SW ไปยังแบ็คเพลนของ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 10x หรือ 2.5 นิ้ว 8x)

6 สายสัญญาณของแบ็คเพลนของ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 8x ของ SR650

7 สายไฟของแบ็คเพลนของ HDD ขนาด 3.5 นิ้ว 8x 3.5 นิ้ว 12x หรือ 2.5 นิ้ว 8x ชุดแรก ของ SR650 สายไฟของแบ็คเพลนของ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 8x ชุดสอง ของ SR550

8 สายไฟของแบ็คเพลนของ NVMe HDD ชุดที่สองและสาม ขนาด 2.5 นิ้ว 8x หรือ 3.5 นิ้ว 12x ของ SR650

9 แผงครอบ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 4x1

10 แผงครอบ HDD ขนาด 2.5 นิ้ว 1x1 (4)

หมายเหตุ

อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่: https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่: https://www.lenovo.com/support