Skip to main content

ThinkSystem SR850 V3 8x 2.5" AnyBay Backplane Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR850 V3 8x 2.5" AnyBay Backplane Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR850 V3 8x 2.5-inch AnyBay Backplane Option Kit

1 แบ็คเพลน AnyBay 8 ช่องใส่ ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งชุด

2 แผงครอบไดรฟ์ขนาด 2.5 นิ้ว แปดตัว

3 ป้าย AnyBay สองป้าย

4 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8 สี่ชุด, (150 มม.)

5 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8 สองชุด, (420 มม.)

6 สาย Mini-SAS HD x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งชุด, (1,000 มม.)

7 สาย SlimSAS x8 ถึง SlimSAS x8 หนึ่งชุด, (1,000 มม.)

8 สายไฟหนึ่งเส้น (110 มม.)

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก