Skip to main content

ThinkSystem ST650 V3 2.5" NVMe 8-Bay Backplane Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem ST650 V3 2.5" NVMe 8-Bay Backplane Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem ST650 V3 2.5 NBMe 8-Bay Backplane Kit

1 แบ็คเพลน AnyBay 8 ช่องใส่ ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งชุด

2 สายไฟ PDB ถึง BP ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งชุด, 455 มม.

3 สายไฟ PDB ถึง BP ขนาด 2.5 นิ้ว หนึ่งชุด, 355 มม.

4 สาย PCIe 3/4 หรือ PCIe 5/6 Slimline x2 ถึง BP Slimline x2 หนึ่งชุด, 420 มม.

5 สาย PCIe 1/2 Slimline x2 ถึง BP Slimline x2 หนึ่งชุด, 530 มม.

6 ป้ายลำดับ HDD ของ NVMe หนึ่งแผ่น

7 แผงครอบไดรฟ์จัดเก็บขนาด 2.5 นิ้ว (ช่องใส่เดียว) แปดชุด

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก