Skip to main content

แคชไดรฟ์ SSD ของ ThinkSystem SE350 650GB NVMe

แคชไดรฟ์ SSD ของ ThinkSystem SE350 650GB NVMe

เอกสารฉบับนี้ระบุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแคชไดรฟ์ SSD ของ ThinkSystem SE350 650GB NVMe

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้:

1 แคชไดรฟ์ SSD ของ SE350 650GB NVMe

หมายเหตุ

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด และดาวน์โหลดไดรเวอร์อุปกรณ์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support