Skip to main content

ThinkSystem SR650 V2 12 x 3.5-inch AnyBay Expander Backplane

ดูข้อมูลเกี่ยวกับแบ็คเพลนตัวขยาย AnyBay ขนาด 12 x 3.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR650 V2 ได้ในเอกสารฉบับนี้

หมายเหตุ:

ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR650 V2 12 x 3.5-inch AnyBay Expander Backplane

1 แบ็คเพลนตัวขยาย AnyBay 12 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งตัว

2 แผงครอบไดรฟ์ 1 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว สิบสองตัว

3 ป้าย HDD SAS/SATA 8 ช่องและ AnyBay 4 ช่อง ขนาด 3.5 นิ้ว หนึ่งแผ่น

4 ป้าย HDD ขนาด 3.5 นิ้ว SAS/SATA 12 ช่อง หนึ่งแผ่น

การติดตั้งตัวเลือก