Skip to main content

ThinkSystem SR630 V2 10x2.5" Anybay Backplane NVMe Cable Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR630 V2 10x2.5" Anybay Backplane NVMe Cable Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

ThinkSystem SR630 V2 10x2.5-inch Anybay Backplane NVMe Cable Kit

1 สายไฟ, 550/565 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: แผงระบบ

2 สาย PCIe, 830 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: แผงระบบ

3 สาย PCIe, 545 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: แผงระบบ
หมายเหตุ
 • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
 • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก