Skip to main content

ThinkSystem SR650 V2 2.5" Chassis Middle Backplane NVMe Cable Kit

ดูข้อมูลเกี่ยวกับชุดสาย NVMe แบ็คเพลนกลางตัวเครื่อง ขนาด 2.5 นิ้ว ของ ThinkSystem SR650 V2 ได้ในเอกสารฉบับนี้

หมายเหตุ
 • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
 • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูความยาวจริงๆ ของสายในตารางด้านล่าง :::

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้: ThinkSystem SR650 V2 middle 8 x 2.5'' NVMe backplane cable kit

1 สายไฟ, 200 มม./200 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: แผงระบบ

2 สายไฟ, 130 มม., 210 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: ตัวยก 2

3 สาย PCIe, 815 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: แผงระบบ

4 สาย PCIe, 180 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: สวิตช์ Retimer/NVMe

5 สาย PCIe, 290 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: สวิตช์ Retimer/NVMe

การติดตั้งตัวเลือก