Skip to main content

ThinkEdge SE350 V2 DC Terminal Block Cable

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkEdge SE350 V2 DC Terminal Block Cable

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkEdge SE350 V2 DC Terminal Block Cable

1 สายบล็อคขั้วต่อ DC สำหรับ SE350 V2

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก