Skip to main content

ThinkEdge SE350 V2 7mm/15mm SATA SSD Cable

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkEdge SE350 V2 7mm/15mm SATA SSD Cable

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkEdge SE350 V2 7mm/15mm SATA SSD Cable

1 สาย SATA ขนาด 7 มม./15 มม. (BP1) สำหรับ SE350 V2, 220 มม.

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก