Skip to main content

ThinkSystem SR665 V3 2.5" Chassis Middle Backplane NVMe Cable Option Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR665 V3 2.5" Chassis Middle Backplane NVMe Cable Option Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem SR665 V3 2.5-inch Chassis Middle Backplane NVMe Cable Option Kit

1 สายไฟหนึ่งเส้น, 250 มม./240 มม./190 มม./155 มม.

2 สาย MCIO x4*2 ถึง MCIO x8 หนึ่งชุด, 160 มม.

3 สาย MCIO x8 ถึง MCIO x8 สองชุด, 330 มม.

4 สาย MCIO x8 ถึง MCIO x8 สามชุด, 160 มม.

5 สาย SlimSAS x8*2 ถึง MCIO x8*2 สองชุด, 250 มม.

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก