Skip to main content

ThinkSystem V2 Intrusion Cable

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem V2 Intrusion Cable

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

ThinkSystem V2 Intrusion Cable
  • สวิตช์ป้องกันการบุกรุกพร้อมสายสำหรับ 1U (1)
หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก