Skip to main content

ThinkSystem SR630 V2 M.2 Cable Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR630 V2 M.2 Cable Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

ThinkSystem SR630 V2 M.2 Cable Kit
  • สายสัญญาณ MB ไปยัง M.2 สำหรับ 1U (1)
หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก