Skip to main content

ThinkEdge SE360 V2 Fan Module for Rear to Front Airflow

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkEdge SE360 V2 Fan Module for Rear to Front Airflow

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkEdge SE360 V2 Fan Module for Rear to Front Airflow

1 โมดูลพัดลมสำหรับระบายอากาศด้านหลังถึงด้านหน้าหนึ่งชุด

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก