Skip to main content

ติดตั้งชุด ThinkSystem SD530 RAID ฮาร์ดแวร์ลงในโหนดคอมพิวท์

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตั้งชุด ThinkSystem SD530 RAID ฮาร์ดแวร์ลงในโหนดคอมพิวท์

ก่อนคุณติดตั้งชุด ThinkSystem SD530 RAID ฮาร์ดแวร์ลงในโหนดคอมพิวท์

 1. ปิด Compute Node ที่สอดคล้องกันซึ่งคุณกำลังจะใช้ดำเนินงาน

 2. ถอดโหนดคอมพิวท์(ดู ถอดโหนดคอมพิวท์ออกจากช่องใส่)

 3. ถอดโหนดคอมพิวท์(ดู ถอดฝาครอบโหนดคอมพิวท์)

 4. ตรวจดูว่ามีการติดตั้งโครงยึดรองรับอะแดปเตอร์ RAID แล้ว หากไม่มี ให้ติดตั้งในโหนดแล้วยึดให้แน่นด้วยสกรูสามตัว

  Installing the RAID adapter support bracket

 5. นำบรรจุภัณฑ์แบบมีการป้องกันไฟฟ้าสถิตที่มีอะแดปเตอร์ RAID ไปแตะที่พื้นผิวโลหะที่ไม่ทาสีบนเครื่อง แล้วจึงนำอะแดปเตอร์ออกจากบรรจุภัณฑ์

 6. วางอะแดปเตอร์ RAID บนพื้นผิวแบนราบที่มีการป้องกันไฟฟ้าสถิตโดยให้ด้านส่วนประกอบหงายขึ้น และติดตั้งจัมเปอร์หรือสวิตช์ตามที่อธิบายโดยผู้ผลิตอะแดปเตอร์

ติดตั้งชุด ThinkSystem SD530 RAID ฮาร์ดแวร์ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ RAID กับแผงระบบด้วยสาย PCIe

  Cable connection

 2. เชื่อมต่อสาย SAS/SATA (ดู การเดินสายภายใน)

 3. ใส่ปลายอะแดปเตอร์ลงในช่องด้านข้างของโหนด

 4. จัดอีกด้านหนึ่งของอะแดปเตอร์ให้ตรงกับหมุดนำร่อง แล้วกดส่วนปลายลงจนเข้าที่

  RAID adapter installation

หลังจากที่ติดตั้งชุด ThinkSystem SD530 RAID ฮาร์ดแวร์ลงในโหนดคอมพิวท์แล้ว ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หากมีการถอดแผ่นกั้นลมออก ให้ติดตั้งใหม่อีกครั้ง (ดู ติดตั้งแผ่นกั้นลม)
 2. ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์กลับเข้าที่ (ดู ติดตั้งฝาครอบโหนดคอมพิวท์)
 3. ติดตั้งโหนดคอมพิวท์กลับเข้าที่ (ดู ติดตั้งโหนดคอมพิวท์ในช่องใส่)
 4. ตรวจสอบไฟ LED เปิด/ปิด เพื่อให้แน่ใจว่าไฟติดสลับกันระหว่างกะพริบเร็วและกะพริบช้า เพื่อบ่งชี้ว่าโหนดพร้อมเปิดใช้งานแล้ว