Skip to main content

โหนดขยาย PCIe สำหรับช่องใส่ ThinkSystem D2

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อไปนี้:

1 โหนดขยาย PCIe หนึ่งรายการ

2 โครงยึดสายหนึ่งตัว พร้อมสกรูหนึ่งตัว

3 ตัวครอบตัวยก PCIe สองตัว

4 ฝาครอบสายด้านหลังหนึ่งตัว

5 สายเบ็ดเตล็ดของตัวยกด้านหลังหนึ่งสาย (เชื่อมต่อกับโหนดขยาย PCIe)

6 สายต่อสายไฟเสริมหนึ่งสายสำหรับอะแดปเตอร์ PCIe ในส่วนประกอบตัวยกด้านหลัง (เชื่อมต่อกับโหนดขยาย PCIe)

7 สาย PCIe#1-A หนึ่งสาย

8 สาย PCIe#2-B หนึ่งสาย

9 สาย PCIe#3-A หนึ่งสาย

10 สาย PCIe#4-B หนึ่งสาย

11 สายเบ็ดเตล็ดของตัวยกด้านหน้าหนึ่งสาย (เชื่อมต่อกับโหนดขยาย PCIe)

หมายเหตุ
  1. ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  2. อุปกรณ์ในบรรจุภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับการประกอบสำเร็จมาแล้วเพื่อให้ขนส่งได้ง่าย

โปรดเก็บเอกสารไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์เสริม โปรดดูคู่มือการติดตั้งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งฉบับล่าสุดได้ที่ https://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp

หากต้องการรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดไดรเวอร์และการอัปเดตต่างๆ ของอุปกรณ์ โปรดไปที่ https://www.lenovo.com/support