Skip to main content

ThinkSystem ST650 V2/V3 GPU Air Duct Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem ST650 V2/V3 GPU Air Duct Kit.

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem ST650 V2/V3 GPU Air Duct Kit

1 ชุดดูดอากาศ GPU หนึ่งชุด ด้านขวา

2 ชุดดูดอากาศ GPU หนึ่งชุด ด้านซ้าย

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย

การติดตั้งตัวเลือก

  • หากต้องการติดตั้งตัวเลือก โปรดดูคู่มือผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง:
รุ่นเซิร์ฟเวอร์การติดตั้งฮาร์ดแวร์
ST650 V2ติดตั้งชุดดูดอากาศ A2/L4 GPU
ST650 V3ติดตั้งชุดดูดอากาศ A2/L4 GPU
  • สำหรับข้อมูลทางเทคนิคล่าสุดรวมถึงการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์และไดรเวอร์ โปรดไปที่ Lenovo Data Center Support