Skip to main content

ThinkSystem SR850 V2 2U x16/x16/x16 PCIe Riser and Cable Kit

1 一個 x16/x16/x16 FH/HL PCIe 擴充卡

2 一條 Slimline 纜線,200 公釐

3 一條 Slimline 纜線,200 公釐

請依照安裝 PCIe 擴充卡組件中的指示安裝選配產品套件。