Skip to main content

ThinkSystem ST50 V3 Internal Drive Cable Accessories Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem ST50 V3 Internal Drive Cable Accessories Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมนี้มาพร้อมกับส่วนประกอบต่อไปนี้

ThinkSystem ST50 V3 Internal Drive Cable Accessories Kit

1 สายไฟหนึ่งชุดสำหรับไดรฟ์ 0-1 ช่อง, 300 มม. + 80 มม.

2 สายไฟหนึ่งชุดสำหรับไดรฟ์ช่อง 2 ขนาด 3.5 นิ้ว และ ODD แบบบาง ขนาด 300 มม. + 210 มม. + 120 มม.

3 สายไฟหนึ่งชุดสำหรับไดรฟ์ช่อง 2 ขนาด 3.5 นิ้ว ขนาด 380 มม.

4 สายสัญญาณ SATA หนึ่งชุด ขนาด 520 มม. สำหรับไดรฟ์ช่อง 2 ขนาด 3.5 นิ้ว หรือ ODD แบบบาง

5 สายไดรฟ์ RAID/HBA ภายในหนึ่งชุด, 460 มม./420 มม./440 มม./440 มม.

หมายเหตุ
  • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
  • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก