Skip to main content

ThinkSystem SR630 V2 Re-timer Cable Kit

ดูเอกสารฉบับนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ ThinkSystem SR630 V2 Re-timer Cable Kit

ชุดอุปกรณ์เสริมประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

ThinkSystem SR630 V2 Re-timer Cable Kit

1 สาย PCIe 780 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: รีไทเมอร์การ์ด
 • สถานการณ์: ใช้เมื่อมีรีไทเมอร์การ์ดติดตั้งอยู่ในช่องเสียบ PCIe 1

2 สาย SAS/SATA 650 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: แผงระบบ
 • สถานการณ์: ใช้เมื่อคาดว่าจะติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์ SAS/SATA

3 สาย SAS/SATA 850 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: แผงระบบ

4 สาย PCIe 920 มม.

 • จำนวน: 1
 • จาก: แบ็คเพลน
 • ไปยัง: รีไทเมอร์การ์ด
 • สถานการณ์: ใช้เมื่อมีรีไทเมอร์การ์ดติดตั้งอยู่ในช่องเสียบ PCIe 2
หมายเหตุ
 • ภาพประกอบในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากฮาร์ดแวร์ของคุณเล็กน้อย
 • Cable Breakline ส่วนของสายที่มีเส้นแบ่งพาดผ่านตามภาพประกอบคือส่วนที่จะถูกบังเอาไว้ โปรดดูข้อมูลในเอกสารนี้เกี่ยวกับความยาวสายจริง

การติดตั้งตัวเลือก