Skip to main content

ThinkSystem SR675 V3 GPU Power Cable Kit

如需 ThinkSystem SR675 V3 GPU Power Cable Kit 的相關資訊,請參閱本文件。

此選配產品套件隨附下列元件。

ThinkSystem SR675 V3 GPU Power Cable Kit

1 一條 GPU 電源線

附註
  • 本文件中的圖解可能與您的硬體略有不同。

選配產品安裝